نمایندگان شرکت بازرگانی حقوقی آرکا تجارت صبا

ردیف مشخصات نماینده خدمات دهنده آدرس کد پستی
1 گردون تایر باقری مشهد مشهد - شهرک صنعتی طرق - خیابان کارآفرین- حدفاصل کارآفرین 4 و 6 - پلاک 298 - طبقه همکف 9163918533
2 لاستیک فروشی نیک مهر تبریز - راه آهن - کوچه قائم مقام - بن بست حقی - چلاک 10 - طبقه همکف 5178835971
3 لاسنیک فروشی زبردست مریوان- کوساالن- بلوار بسیج- میدان جهاد- طبقه همکف 6671788171
4 تابان گستر خاوران تهران- ایرانشهر- خیابان انقالب اسالمی- خیابان ایرانشهر- پالک 59 -طبقه پنجم- واحد1 1581634445
5 لاستیک فروشی منجی تهران- میدان امام خمینی- امیر کبیر غربی- ساختمان کوشا پور- پالک450 -طبقه همکف- واحد2 1115815514
6 لاستیک فروشی رحمانی کرمانشاه - سنجابی- بطرف بلوار فهمیده - جنب باسکول نور- پالک14 -طبقه همکف 6714717589
7